23 : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6,

,

,

!
:
,

:

!
,
,
!
:
,
, .
,
.
,
.

.
,

.

.,


,

,

,


..

,
.

!
23 !!!, ,
...,
, .

.


, ,
c .
.
,
:
!

!
,

!
!
!


,
.
,
, !
,
,
,
!
, !

.

:

!, !

, .
, ,
- .
, ,
!
.


:C

:


, : , , , c lytv pfobnybrf jntxtcndf .