: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11


,

.
,

,
,
.
,
..


,
-
, .

!,
:
,
,

.

,
!


.
,
.
,
,
,
. .
!
, !


,

,
.
,
.
,
.
,
, .


!


!, ,

,,

:
- ?

.
,

, .


,
!
Ÿ
!

, ,

!


:C


, : , , , lytv hj;ltybz ;tyobyt yfxfkmybre , .