: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11!
,
.
!

!!


!


:
,
, !
,
!, !


, !
,
- ,
,
!

!
, ,

,
,
,
!
!


,
!
,

, .
,
,
,
.!
- !

- !
,
!

!
, !,
!
,
!
,


.
.
!
! !


:C


, : , , , gjplhfdktybt c lytv hj;ltybz yfxfkmybrf , .