...

: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
:
,
,
,
.
,
- ,
,
- .
.


.
,
.

!
, ,
.
.
!


!
!
,
!
,

,
,
!
.


, .
...
, .

!
.
, , ,
.
, !,

.
:
,
,
.


,

,

!
,
, ,
-
!... !

!
,
!

!

:
,

!


, ,
!
,
, !
,
!
,
!


:C


, : , , , gjplhfdktybt s .,bkttv yfxfkmybrf , .