: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11


:
?
?
?

!
!
!
!
!

.
,
...
,

.

!
!

,
!
!
,
!
,
,
,
,
,
!
, , ,
,
,
, !
,-
, !
,
- , , ,
!


, , ,
.
,
.

.

.

, !!!
,
,
.
,
, ...

!

, .
!
!

!
,
.
,
!


:C


, : , , , ghbrjkmyst gjplhfdktybt yfxfkmybrf , .